Disclaimer

De door de Stichting Droomplein De Wieër verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan, De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid.
Aan de informatie verstrekt via de website of via de e-mails die automatisch verstuurd worden kunnen geen rechten worden ontleend. De Stichting Droomplein De Wieër kan niet garanderen dat de website foutloos of onderbroken functioneert. Stichting Droomplein De Wieër aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud va deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Stichting Droomplein De Wieër aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de sites die niet door de Stichting Droomplein De Wieër worden onderhouden en waarnaar word verwezen.

Verantwoordelijkheid.
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie, De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden aan derden. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoelt in art.15Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Privacy
Alle door ingevoerde gegevens worden behandeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Dat wil zeggen dat de Stichting Droomplein De Wieër deze gegevens strikt vertrouwelijk behandelt en niet aan derden beschikbaar stelt.

E- mail.
Alle door de Stichting Droomplein De Wieër aangeleverde informatie blijft intellectueel eigendom van de Stichting Droomplein De Wieër en is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). De in een e-mail vervatte opvattingen of meningen zijn die van de schrijver en niet per definitie die van de Stichting Droomplein De Wieër. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n), openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is slechts toegestaan als de Stichting Droomplein De Wieër u daarvoor toestemming geeft. Als een e-mailbericht niet voor u bestemd is, word u verzocht dit kenbaar te maken door het bericht terug te sturen en het bericht vervolgens te verwijderen. Helaas kan de Stichting Droomplein De Wieër er niet voor instaan dat een e-mailbericht tijdig wordt ontvangen, dat integriteit van dit bericht behouden is gebleven noch dat dit bericht vrij is van virussen en/of andere schadelijke software, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst ( door derden).

Contact opnemen

Abel Tasmanstraat 25

6413SV Heerlen

Tel:06 20494666

info@droompleindewieer.nl

KvK nr:61715190     Bank: NL51 SNSB 0906 6685 22

Routeplanner

Plan Route